PROGRAM TAKMIČENJA

Program takmičenja u fizici odnosi se na osnovne i srednje škole.
Za osnovne škole program takmičenja se provodi u tri nivoa: općinsko, kantonalno i federalno takmičenje, a za srednje škole: kantonalno, federalno i državno takmičenje.

Općinska takmičenja
Općinska takmičenja se odvijaju u organizaciji općina. Zbog ujednačenosti kriterija, šire selekcije kandidata za viši nivo takmičenja i kvalitetnijeg, kontinuiranog praćenja uspješnih takmičara, poželjno je da sve općine imaju isti termin takmičenja i iste zadatke sastavljene u komisijama  na kantonalnom nivou ili u PPZ – u Kantonalnog ministarstva obrazovanja.

Kantonalna takmičenja
Kantonalna takmičenja se odvijaju u organizaciji Ministarstva obrazovanja kantona prema jedinstvenom programu i pravilima koja vrijede za sve kantone Federacije BiH.

Federalno takmičenje
Federalno takmičenje se odvija u organizaciji Društva fizičara u FBiH. Na ovom nivou mogu sudjelovati prvoplasirani učenici na takmičenjima kantonalnog nivoa prema pravilima koje je sačinila komisija Društva za sastavljanje zadataka i praćenje takmičenja u fizici osnovnih i srednjih škola.

Društvo fizičara u FBiH također učestvuje u organizaciji i sprovođenju državnog takmičenja (BH Olimpijada fizičara)  kao i selekciji i pripremama internacionalne olimpijske ekipe.

Program za osnovne škole

Učesnici takmičenja u fizici su učenici osmog i devetog razreda osnovnog devetogodišnjeg obrazovanja.

Program Federalnog takmičenja učenika osmih razreda obuhvata zadatke iz sljedećih sadržaja: pravolinijska kretanja (ravnomjerno i jednako promjenljivo), Newtonovi zakoni, težina tijela, sila trenja, pritisak ( prenošenje pritiska kroz čvrste, tečne i gasovite tvari, potisak ), energija*, rad*, snaga*, prosti mehanizmi*, toplotne pojave**.

Program Federalnog takmičenja učenika devetih razreda obuhvata zadatke iz sljedećih sadržaja: međudjelovanje naelektrisanih tijela, električno polje, istosmjerna struja stalne jačine, magnetno polje, elektromagnetna indukcija*, geometrijska optika - prelamanje i odbijanje svjetlosti, sočiva i ogledala*.

Sadržaji označeni sa *  mogu se pojaviti tek na kantonalnom nivou, a sa ** na federalnom nivou.

Način odabiranja učesnika za općinska takmičenja zavisi od broja učenika i škola. Ukoliko su na ovom nivou prihvaćeni jedinstveni zadaci za sve općine unutar kantona, moguće je za kantonalno takmičenje odabrati, osim 3 prvoplasirana učenika, i one koji su postigli bolje rezultate, a prema pozivu organizatora takmičenja.

Program za srednje škole

Zbog različitih programa fizike po razredima u srednjim školama i različitih kantonalnih programa u gimnaziji, takmičarske kategorije su definisane prema oblastima, a ne prema razredima.

Na federalnom nivou takmičenje obuhvata četiri kategorije:

  • GRUPA A - MEHANIKA I TERMODINAMIKA
  • GRUPA B - OSCILACIJE, TALASI I ELEKTROMAGNETIZAM
  • GRUPA C - OPTIKA, ATOMSKA i NUKLEARNA FIZIKA
  • GRUPA D - CJELOKUPNA  FIZIKA

Zadaci za pojedine kategorije obuhvatit će sljedeće sadržaje:

GRUPA A:  Newton – ovi zakoni mehanike, ravnomjerno kretanje, kretanje pod djelovanjem konstantne sile, slaganje i razlaganje sila, kružno kretanje, rad, energija, kretanje u gravitacionom polju, neinercijalni sistemi, rotaciona kretanja, zakoni održanja,  mehanika fluida, termodinamika*

GRUPA B: oscilacije, mehanički talasi, zvuk, elektrostatsko međudjelovanje, električno polje, kretanje naelektrisane čestice u električnom polju, električni kapacitet, istosmjerna električna struja, strujna kola, magnetno polje, električna struja  i magnetno polje, elektromagnetska indukcija, naizmjenična struja*, elektromagnetni talasi*

GRUPA C: fotometrija, geometrijska optika, fizikalna optika, toplotno zračenje, fotoelektrični efekat, struktura atoma, dualna svojstva materije, atomsko jezgro, nuklearne reakcije, radioaktivnost, elementarne čestice*, poluprovodnici*

GRUPA D: Sadržaji A, B, C i specijalna teorija relativnosti

Sadržaji označeni sa *  mogu se pojaviti tek na Federalnom takmičenju.

Takmičari iz grupe D uglavnom mogu ući u ekipu za Državno prvenstvo.

Napomena: Na svim nivoima takmičari rješavaju zadatke računskog i teorijskog tipa.

Uputstvo za prijavu kandidata na federalno takmičenje

Kantoni sa većim brojem škola: Kanton Sarajevo, Zeničko–dobojski, Tuzlanski, Hercegovačko - neretvanski mogu poslati na Federalno takmičenje po 5 prvoplasiranih učenika u svakoj kategoriji, a ostali kantoni po 3 prvoplasirana učenika u svakoj kategoriji. 

Osim ovih učenika direktan plasman imaju učenici koji su na Federalnom i Državnom takmičenju u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta.

Ostali učenici mogu učestvovati na Federalnom takmičenju uplatom kotizacije.